คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนบริหารงานกลาง

 TitleCategoryModified DateSize Clicks
01. การปฎิบัติงาน เรื่อง การรับ - ส่ง เอกสาร จดหมายลงทะเบียน ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) พัสดุงานสารบรรณและบริหารทั่วไป3/9/20172.08 MBDownload198
02. การจัดทำหนังสือเชิญประชุมบริหาร เงินรายได้ สวัสดิการ-ฉ.เต็มงานการประชุม3/9/2017324.41 KBDownload115
03. การจัดระเบียบวาระการประชุม การบริหารงานบุคคลงานการประชุม3/9/2017209.37 KBDownload131
04. การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหาร ม.- ฉ.เต็มงานการประชุม3/9/2017369.30 KBDownload118
05. การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารเงินรายได้ที่ส่งมาทางระบบ e-meeting-ฉ.เต็มงานการประชุม3/9/2017366.78 KBDownload115
06. การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัยที่ส่งมาทางระบบ e-meeting-ฉ.เต็มงานการประชุม3/9/2017364.28 KBDownload193
07. ปฏิทิน ประจำปี 2560งานการประชุม3/9/20174.88 KBDownload105
08. การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. และการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ ปขมทงานสภาคณาจารย์และพนักงาน3/9/2017106.07 KBDownload139
09. การจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มศวงานสภาคณาจารย์และพนักงาน3/9/20171.42 MBDownload118
10. การติดต่อประสานงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานสภาคณาจารย์และข้าราชการงานสภาคณาจารย์และพนักงาน3/9/20171.19 MBDownload180
11. การบริหารจัดการงบประมาณสภาคณาจารย์และข้าราชการงานสภาคณาจารย์และพนักงาน3/9/201774.10 KBDownload138