เกี่ยวกับบริการมหาวิทยาลัย

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2559 01/02/2560 78.34 KB Download
2 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 2559 01/02/2560 4.55 MB Download
3 ข้อบังคับการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 2559 01/02/2560 7.18 MB Download
4 ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง 2559 01/02/2560 3.21 MB Download
5 ข้อบังคับมศว ว่าด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฯ 2559 01/02/2560 185.63 MB Download
6 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารสนอ. (ฉบับที่ 2) 2559 01/02/2560 37.92 MB Download
7 ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2559 01/02/2560 63.27 MB Download
8 ข้อบังคับบริหารสำนักงานอธิการบดี 2559 01/02/2560 2.40 MB Download
9 ข้อบังคับบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2559 01/02/2560 6.44 MB Download
           

 

เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 2559 01/02/2560 281.91 KB Download
2 ข้อบังคับ กรรมการสภาประเภทผู้บริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ 2560 01/02/2560 1.77 MB Dowonlad
3 ข้อบังคับสรรหากรรมการสภา ประเภทผู้บริหารและสภาวิชาการ 2559 01/02/2560 1.83 MB Download
4 ข้อบังคับสรรหากรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ 2559 01/02/2560 2.13 MB Download
5 ข้อบังคับสรรหานายกสภา 2559 01/02/2560 2.51 MB Download
6 ข้อบังคับสรรหากรรมการสภรประเภทคณาจารย์ประจำ 2559 01/02/2560 2.02 MB Download
           
           

 

เกี่ยวกับบุคคล

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ข้อบังคับว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง 2559 01/02/2560 201.39 KB Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2559 01/02/2560 9.26 MB Download
3 ข้อบังคับมศว ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศ.พิเศษฯ  2559 01/02/2560 127.40 KB Download
4 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) 2559 01/02/2560 66.20 KB Download
5 ข้อบังคับอุทธรณ์และร้องทุกข์ 2559 01/02/2560 3.91 MB Download
6 ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน 2559 01/02/2560 286.36 KB Download
7 ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัตื หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศ.เกียรติคุณ 2559 01/02/2560 63 KB Download
8 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2559 01/02/2560 10.7 MB Download
9 ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559 2559 01/02/2560 2.86 MB Download
           

 

เกี่ยวกับการเงิน/พัสดุ/ทรัพย์สิน

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร การเงิน พัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 2559 01/02/2560 46.83 KB Download
2 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2559 01/02/2560 157.75 KB Download
3 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุฯ 2559 01/02/2560 676 MB Download
           
           
           
           
           

เกี่ยวกับวิชาการ/การเรียนการสอน

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ 2559 01/02/2560 125.98 KB Download
2 ข้อบังคับมศว ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 2559 01/02/2560 1.00 MB Download
3 ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะฯ 2559 01/02/2560 88 KB Download
4 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 2559 01/02/2560 116 KB Download
           
           
           

 

เกี่ยวกับกิจการนิสิต

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ป.ตรี 2559 01/02/2560 281.91 KB Download
2 ข้อบังคับว่าด้วยกิจการและวินัยนิสิตมศว 2559 01/02/2560 505 KB Download
3 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการใช้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 2559 01/02/2560 131 KB Download
           
           
           
           
           

 

เกี่ยวกับงานวิจัย

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 2559 01/02/2560 3.39 KB Download