ภาระหน้าที่ งานสภาคณาจารย์และพนักงาน  
           
       
   

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน

          3.1 ด้านการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มี การเตรียมการเหมือนงานประชุม
          3.2 ด้านการจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย ประชุม ศึกษา ดูงาน คัดเลือกบุคลากรดีเด่นให้ร่างวัล ร่วมเป็นกรรมการในงานพิธีรับ พระราชทาน ปริญญาบัตรฝ่ายจัดคณาจารย์ในพิธี
          3.3 ด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ ของสภาคณาจารย์ มีการตั้งงบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรรมการสภาคณาจารย์ 3.4 ด้านประชาสัมพันธ์และธุรการ จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์ นำข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ ขึ้น website การเลือกตั้งซ่อมของกรรมการ และ งานธุรการของ

   
         
         

 

  บุคลากร  
 
         
   

 
   
         
   

นางอำพัน เลี้ยงเจริญ
หัวหน้างานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ 11532

   
         
 
 
 
 
         
 

นางสาวรุจจิรา สุริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 11534

 

นางนิตยา อินโต
พนักงานพิมพ์

ติดต่อ 15435