ภาระหน้าที่ งานจักรกลการพิมพ์  
         
   

งานจักรกลการพิมพ์  ให้บริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด มหาวิทยาลัย มีขั้นตอนดังนี้

     1. ขั้นเตรียมการก่อนพิมพ์ ตรวจสอบ ออกแบบ คัดเลือกประเภทของงาน และวัสดุที่ใช้ ตรวจสอบไฟล์งานต้นฉบับ เตรียมกระดาษ สี จำนวน ชนิด ของงานที่จะ ดำเนินการออกแบบปก สันหนังสือ
     2. ขั้นจัดการพิมพ์ ดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการ ผลิตชิ้นงานตาม จำนวนที่ผู้ใช้บริการต้องการ
     3. ขั้นจัดการหลังการพิมพ์ จัดรูปเล่ม เรียงหน้า ตัดรูปเล่ม และนำไปส่งยัง หน่วยงานผู้ใช้บริการ/และตรวจคุณภาพ

     งานอื่นๆ ได้แก่ ตรวจสอบวัสดุที่ต้องการเพื่อจัดซื้อทดแทน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น และการประสานงานซ่อมบำรุง ตั้งงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี และงานเฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมาย

 
           
  บุคลากร  
 
         


 
 

 
 

 
         

นายธนิสร ศิริรธัญญู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 15616

 

นายกริช มะกล่ำเทศ
พนักงานพิมพ์ออฟเซ็ท

ติดต่อ 15616

 

นายชูศักดิ์ สุขสำราญ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ติดต่อ 15616

         

 

 
 
  คู่มือ งานจักรกลการพิมพ์  
     
                            
               
                 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การผลิตสิ่งพิมพ์