ภาระหน้าที่ งานสารบรรณและบริหารทั่วไป  
         
   

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป   แบ่งเป็น 2 หน่วย

  1. หน่วยสารบรรณ  
    หน้าที่ความรับผิดชอบ  
      o วิเคราะห์หนังสือจากภายในและภายนอก/ลงทะเบียน/นำส่ง/บันทึกเสนอ/โต้ตอบ/เวียนแจ้งยน  
        การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอกและภายใน(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
        การวิเคราะห์หนังสือ/เอกสารส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
        การบันทึกหนังสือเสนอผู้บริหาร  
        ดำเนินการส่งหนังสือตามที่ผู้บริหารสั่งการ/เวียนแจ้ง  
        โต้ตอบหนังสือภายในและภายนอก  
        ลงทะเบียนส่งหนังสือของส่วนกลางส่งออกภายในและภายนอก  
        ลงทะเบียนหนังสือรับ /ส่งหนังสือประเภท “ลับ” จากหน่วยงานภายในและภายนอก นำเสนอผู้บริหาร/ดำเนินการตามสั่งและโต้ตอบ  
        การจัดเก็บหนังสือ/เอกสาร แยกหมวดหมู่เก็บ สืบค้น/ ยืม/ คืน/ ทำลายหนังสือประจำปี  
        ค้นหาและติดตามเรื่องที่ลงรับผ่านส่วนกลางทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดส่งหนังสือและเอกสารระหว่าง มศวกับองครักษ์  
        10  สแกนเอกสารที่เวียนแนบเรื่อง ส่งทางระบบอิเลคทรอนิกส์ /ทาง E-mail  
        11  ติดตาม/ประสานงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
      o คัดแยกจดหมายพัสดุไปรษณีย์ของหน่วยงานและบุคลากร/จัดส่งให้หน่วยงาน/จัดส่งจดหมายไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ของส่วนกลาง/รับ ส่งถุงเมล์ (มศว/องครักษ์)  
        รับถุงเมล์จากไปรษณีย์ที่มาจากมศว/องครักษ์ คัดแยกจดหมาย แยกประเภท ธรรมดา/EMS  
        นำจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นหลักฐานการรับนำจ่ายให้หน่วยวิเคราะห์ จดหมายส่วนกลาง  
        นำจดหมายและพัสดุไปรษณีย์แยกส่งตามช่องรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
        จัดทำถุงเมล์เอกสารและลงทะเบียนส่งไป มาระหว่างองครักษ์และมศว  
        บริการจัดส่งจดหมายในราชการประเภทลงทะเบียน/EMS/ธรรมดา จากหน่วยงานต่างๆ ทางไปรษณีย์ /และการเบิกจ่ายเงิน  
 
  2. หน่วยบริหารทั่วไป  
    การเงินของส่วนฯ (ขออนุมัติ/เบิกจ่ายส่วนกลาง)  
      เบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ค่าจัดเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ค่าวัสดุ เงินเดือน/ ค่าตอบแทนรายวันของพนักงานของส่วนฯ ตั้งงบประมาณประจำปี บันทึกและควบคุมการใช้จ่ายเงิน ทำสมุดเงินคงเหลือประจำวัน รายงานเงินยืมทดรองประจำเดือน เบิกจ่ายเงินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอเรื่องขออนุมัติที่ใช้เงินของส่วนกลาง  
    ด้านพัสดุ  
      เป็นต้นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของส่วนงานฯ และของผู้บริหาร ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ตั้งงบประมาณประจำปีซื้อครุภัณฑ์ทดแทน ตรวจรับ  
    ด้านงานบุคคลของส่วนฯ  
      เสนอเรื่องขออนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหารระดับสูง การลาประเภทต่างๆ การลาของบุคลากร ขออนุมัติการไปประชุม อบรมสัมมนา จัดทำสถิติวันลาเพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ทำ TOR ขอเปิดรับสมัคร /สอบ ประเมินบุคลากร  
    ด้านบริการจัดเลี้ยง  
      ให้บริการจัดเลี้ยงประชุมส่วนกลาง เสนอขออนุมัติจัดเลี้ยงประชุม และทำเรื่องเบิกจ่าย  
    ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ส่วนกลาง  
      รับ-ตอบปัญหาผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ของส่วนกลาง ออกหมายเลข User เก็บข้อมูลการบันทึกข้อมูลสำรอง รายงานข้อมูลที่บันทึกในระบบรายเดือน จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในกรณีไม่ซับซ้อนให้แก่ภายในส่วนและสนอ.ที่ขอใช้บริการ ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบงานสารบรรณเก่าเบื้องต้น แก่หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี  
    ด้านพิธีการส่วนกลาง ได้แก่  
        งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
          (จัดประชุม จัดทำคำสั่ง อาหาร/ประสานงาน)  
        งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
          (จัดประชุม จัดทำคำสั่ง อาหาร/ประสานงาน/ทำใบบอกบุญและพระบรมราโชวาท)  
        งานเกษียณอายุราชการ  
          (จัดประชุม/ทำหนังสือเชิญผู้เกษียณ จัดทำคำสั่ง อาหาร ประสานงาน)  
        งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
          (จัดประชุม จัดทำคำสั่ง อาหาร/ประสานงาน)  
        งานปีใหม่ (การลงทะเบียน จัดซื้อของขวัญของรางวัล)  
        วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
          (อาหารแก่กรรมการและผู้ร่วมงาน)  
    งานอื่นที่รับมอบหมาย  
      เป็นงานส่วนกลาง กรรมการต่างๆ/ งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารสั่งการ  
 
 
         
  บุคลากร  
 
                 
               
                 
       

นางสาวนฤมล เมืองวงค์
หัวหน้างานสารบรรณและบริหารทั่วไป

ติดต่อ 15685

       
                 
                 
           
                 
    นางทิพวรรณ  นราสันติพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการ)
ติดต่อ 15659
  นางสาวปริศนา ศรีบูรณกาญจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 11427
  นางนงคราญ  หงษ์ทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ติดต่อ 11430
   
                 
                 
             
                 
    น.ส.ศศิวิมล  ขามเทศ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ติดต่อ 11423 
      นางไสว  ฤทธิ์รอด
พนักงานทั่วไป 

ติดต่อ 15610
   
                 
                 
                 
       
                 
นางสาวจุฑามาศ  เพ็ญเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 11431
  นางสาวนนทินี  จิตตานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ติดต่อ 11428
  นางกัญญาภัทร  เทวาพิทักษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ชำนาญงาน)
ติดต่อ 15613
  นางสาวอรชพรพรรณ  เจียมจรัสโชค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ 11432
  นายมิตรชัย  ทาป้อง


ติดต่อ 15610
                 
                 
                 
             
                 
    นางสาววรรณภา ฐิตะสาร
พนักงานจัดเลี้ยงประชุม

ติดต่อ 15916
  นางฐิติกา มาอ่วม
พนักงานจัดเลี้ยงประชุม

ติดต่อ 15916
  นางสาวสุจิตรา รัฐปัตย์
พนักงานจัดเลี้ยงประชุม

ติดต่อ 15916
   
 

 

 

 

 

 

  คู่มือ งานสารบรรณและบริหารทั่วไป  
     
                            
               
                 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การรับ - ส่ง เอกสาร จดหมายลงทะเบียน ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) พัสดุ