โครงสร้างหน่วยงาน  
 
         
     

กองกลาง

     
   
 

งานสารบรรณ

 

งานการประชุม

 

งานจักรกลการพิมพ์

 

งานสภาคณาจารย์ และพนักงาน