ภาระหน้าที่ กองกลาง  
         
   

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ด้าน การรับ การส่งหนังสือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร แจ้งเวียน การร่าง โต้ตอบ สืบค้น ยืมคืน จนถึงทำลายเอกสาร ให้บริการจัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์ การขออนุมัติต่างๆ ของส่วนกลาง การเลี้ยงรับรอง งานด้านพิธีการ และงานอื่นๆ ของขส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย

 
         
   

งานการประชุม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการดำเนินการประชุมของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการอำนวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 
         
       
   

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านงานของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่งานประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประชุมคณะทำงาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในสาขาต่างๆเพื่อมอบรางวัล การเลือกตั้งกรรมการ เข้าร่วมประชุม เช่น ปขมท. ปอมท.และประชุมอื่นๆของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ

   
         
         
   

งานจักรกลการพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตเอกสารให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้าปกเย็บเล่ม พิมพ์แผ่นปลิว แผ่นพับ แบบฟอร์มต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน บัตรเชิญ การ์ดอวยพร ออกแบบสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย