ส่วนที่รับผิดชอบ

+ แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี  (สนอ. 1,6,8)
+ แผนปฏิบัติงานของกองกลาง (สนอ. 14,15)

  Title ปีงบประมาณ Date Size Download Link
  แผนปฏิบัติงาน 2559 10/2559 149 KB Download
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  การจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ Date  Size Download Link
  อบรมเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม  แก่กองกิจการนิสิต ณ มศว 2559 30/5/2559 - -