Enter Title

 

  บริการหน่วยงาน  
         
   

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารส่วนกลางของ หาวิทยาลัย ด้าน การรับ การส่งหนังสือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร  แจ้งเวียน การร่าง โต้ตอบ  สืบค้น  ยืมคืน จนถึงทำลายเอกสาร  ให้บริการจัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์  การขออนุมัติต่างๆ ของส่วนกลาง  การเลี้ยงรับรอง งานด้านพิธีการ  และงานอื่นๆ  ของขส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย

 
           
   

งานการประชุม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการดำเนินการประชุมการประชุมของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการอำนวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 

 
           
       
   

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ด้านงานของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่งานประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  ประชุมคณะทำงาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ  จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในสาขาต่างๆเพื่อมอบรางวัล  การเลือกตั้งกรรมการ  เข้าร่วมประชุม  เช่น ปขมท. ปอมท.และประชุมอื่นๆของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ

   
         
         
   

งานจักรกลการพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตเอกสารให้แก่หน่วยงานต่างๆ   ได้แก่ การถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้าปกเย็บเล่ม พิมพ์แผ่นปลิว แผ่นพับ แบบฟอร์มต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน บัตรเชิญ การ์ดอวยพร ออกแบบสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน และงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย